Nowe Przymierze w Chrystusie

Vorgeschlagener Preis: 10,00

Kategorie:

Drodzy bracia i siostry! Tematem tego spotkania b'dzie rzeczywisto' Nowego Przymierza w Chrystusie. Jezus sam jest Nowym Przymierzem, naszym dziedzictwem. W Jezusie Chrystusie odnajdujemy pe ni przymierza, kt re B g zawar z cz owiekiem w ca ej historii zbawienia. Odkrywamy jak 'y' Nowym Przymierzem poprzez wiar,sakramenty Kocioa i jak to prowadzi nas do coraz g'bszego prze ywania wiary.